Skog & jakt

Wirum producerar timmer och massaved på ungefär 1 500 hektar produktiv skogsmark. Markerna innehåller såväl gran som tall, men även en förhållandevis stor andel ädellövträd.

Skogsbruket på Wirum är miljöcertifierat enligt PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). För att certifiera enligt denna standard krävs bl.a. att vi avsätter minst 5 % av skogsmarken till naturvårdsändamål. Vidare ställs krav på miljömässigheten hos våra underentreprenörer.

Jakten på Wirum bedrivs i egen regi med anställd jaktansvarig och viltstammen omfattar såväl de traditionella viltarterna älg och rådjur liksom det mer nyinflyttade viltet kron- och dovvilt samt vildsvin. Wirum ligger i ett område i Sverige där just kronvilts- och vildsvinsstammarna växer som snabbast.